Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Blog Voorzitter

Beste KLTV-leden,

Vlak voor de vakantie van iedereen nog een update van de voorzitter. In de laatste bestuursvergadering voor de vakantie hebben we weer enkele belangrijke punten besproken.

Als bestuur hebben we een korte evaluatie gedaan van onze aanwezigheid tijdens de Boulevaart. Conclusie is dat we volgend jaar wederom aanwezig zijn, omdat dit nieuwe leden heeft opgeleverd. Voorbereiding zal eerder plaatsvinden en leden zal gevraagd worden of zij een tweetal uurtjes kunnen helpen om KLTV op de kaart te zetten.

De Rabobank heeft aangegeven dat zij voornemens zijn om een sponsorbedrag te gaan verstrekken aan sportverenigingen. Hiervoor kunnen verenigingen zich aanmelden en kunnen dan een pitch doen voor hun vereniging. KLTV zal hier aan deelnemen en het bestuur heeft de inhoud van de pitch besproken. 

Ik heb de overige leden van het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen naast de Cromme Bal. Hier komt een nieuwe school, wat de nodige perikelen met zich meebrengt. Tevens de mededeling dat enkele lampen van de baanverlichting zijn vervangen.

Bij de Ricoh open is met de accountmanager van de KNLTB gesproken. Diverse punten zijn daar de revue gepasseerd m.b.t. ledenwerving. Vanuit het bestuur wordt besloten om mee te doen aan de AH-actie waarbij klanten kunnen sparen voor evenementen bij verenigingen. In ons geval kunnen ze sparen voor tennislessen in groepsverband. Dit met de achterliggende gedachte om leden te werven op deze manier. De staat van de banen is in dat gesprek ook besproken en binnenkort zal in bijzijn van de KNLTB een rapport worden opgemaakt. Het rapport zal duidelijk maken of we voorlopig nog van onze banen gebruik kunnen maken of dat we tot vervanging moeten overgaan. Verder heeft de KNLTB uitleg gegeven over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. incasso, waar tegen vergoeding gebruik kan worden gemaakt door verenigingen. Dit wordt verder nog onderzocht of dit voor onze vereniging rendabel is. Er is geïnformeerd of andere verenigingen over zijn gegaan tot een andere organisatiestructuur. Dit zou wellicht een oplossing kunnen zijn om nieuwe bestuursleden te kunnen werven. Er zijn wat contactpersonen opgegeven van andere verenigingen en deze zullen door het huidige bestuur benaderd worden om te kijken of hier wat ‘best practices ‘ bij zitten. In de volgende vergadering wordt hier verder uitgebreid over gesproken.

Het item sponsorkliks is besproken. Hier kunnen verenigingen aan meedoen en bestellingen die door leden worden gedaan bij o.a. Zalando en BOL.com leveren dan geld op voor de vereniging. De penningmeester gaat kijken op welke wijze wij als KLTV hier aan deel kunnen nemen. Wordt vervolgd!

Met de seniorencommissie hebben we nog stilgestaan bij de diverse toernooien die gespeeld zijn onder hun regie. We kunnen vaststellen dat deze een succes waren en dat er weer prima ideeën zijn m.b.t. toekomstige toernooien. Leuk om te zien!

De penningmeester heeft ons door de eerste halfjaar cijfers gepraat, waarbij we niet wezenlijke afwijkingen zien van het jaar ervoor. So far, so good! 

Uiteraard is er nog even stilgestaan bij het Lobbietoernooi. Het jaarlijkse festijn op ons park!

Tot dusver weer even een update. Ik wens u allen een prettige vakantie en naar het zomerreces informeer ik u weer verder over de onderwerpen die wij als bestuur bespreken!

Gerard, juli 2017

 

Beste KLTV-leden,

In mijn 2e blog van dit jaar wederom een korte update van de laatste Bestuursvergadering. Dit was de eerste bestuursvergadering zonder Henny Roemburg, die tijdens de laatste ALV afgetreden is als Secretaris. Tijdens de vergadering hebben we als bestuur de activiteiten van Henny onder elkaar verdeeld voor de komende periode, totdat de vacature van Secretaris wederom ingevuld is.

We hebben stilgestaan bij de eerste kennisquiz van KLTV dat een groot succes was! Een dag na de ALV namen vele teams het tegen elkaar op en was het een geslaagd evenement wat voor herhaling vatbaar is.

Verder is de voortgang van de minibanen besproken en de opening. We hebben de datum van 28 mei a.s. vastgelegd voor de officiële opening die voorafgaand aan de BBQ zal plaatsvinden. Gestreefd wordt naar een spoedige oplevering , waarna de afslagmuur nog opgefleurd zal worden met enkele vrolijke ‘plaatjes’.

De aanpassing van het Huishoudelijk reglement zal op een praktische wijze vorm worden gegeven, namelijk door een bijlage achterin waarin de wijzigingen zijn vastgelegd.

Vanuit de nieuwe seniorencommissie was deze keer Irmgard aangeschoven. Zij gaf een update vanuit deze commissie en had nog enkele vragen voor het bestuur.

Na de training schoof Auke de Boer nog even aan in verband met de verzoeken die binnenkomen van nieuwe leden ( dankzij de nieuwe flyer!) om enkele proeflessen te mogen volgen. Samen met Auke zijn we tot een pragmatische invulling van deze verzoeken gekomen.

KLTV zal in het kader van ‘schooltennis’ ook haar bijdrage leveren aan de Koningsspelen bij basisschool De KOMEET. Prima voor de zichtbaarheid van onze club!

Vanuit de kantinecommissie is aangegeven dat ze een onderzoek doen naar een nieuwe koffiemachine die naast de standaardkoffie ook cappuccino kan bereiden. Volgende vergadering zal een onderbouwt voorstel komen en ter besluitvorming aan het Bestuur worden voorgelegd.

Uit het verslag van de kantine commissie en per email hebben we als bestuur het initiatief vernomen om de tafels in het clubgebouw te vervangen. Het bestuur was hier (nog) niet van op de hoogte en ook niet dat het via een sponsoractie gefinancierd zou worden. We begrepen dat de sponsoractie een succes is, wat ons blij stemt! We hebben de kantinecommissie wel gevraagd om nu eerst een schets te laten zien om een beeld te krijgen hoe het er uit gaat zien.

Het onderwerp van de nieuwe toplaag van de huidige banen kwam aan het einde van de vergadering op tafel. Het draaiboek hiervoor zal door mij op papier worden gezet, zodat we weten wat een goed startmoment is om te zorgen dat we op datum x de nieuwe toplaag in bedrijf kunnen laten gaan. Medio dit jaar zal de onderhoudscommissie door de KNLTB een scan van de banen laten opmaken. Daarnaast zal na het jaarlijkse groot-onderhoud door HSM (Hollandsche Sportvelden Mij.) om een rapportage worden gevraagd.

Het evenement in  Krommenie ‘ Boulevaart ‘ op 18 juni a.s. zal opnieuw ook door KLTV met een eigen stand worden bijgewoond….mocht u interesse hebben ons hierbij te ondersteunen; u bent van harte uitgenodigd!

Later dan gehoopt (23.00 uur) werd de vergadering beëindigd waarna nog een  kleine versnapering werd genuttigd door de bestuursleden.

Gerard, 18 april 2017

 

Best KLTV-leden,

Via deze blog wil ik u als voorzitter op de hoogte houden van de activiteiten en besluiten die wij als bestuur nemen tijdens de bestuursvergaderingen. Tevens zal ik mijn belevenissen op- en naast het park met u delen. Via deze moderne manier van communiceren hoop ik u inzicht te geven wat er zo al speelt vanuit mijn rol als voorzitter. Ik nodig u van harte uit om via de website een reactie en/of uw input te geven.

Afgelopen maandag hebben we wederom een bestuursvergadering gehad. Een bijzondere vergadering aangezien twee vaste bestuursleden voor de laatste keer hierbij aanwezig waren. Heidi Massee en Henny Roemburg zullen na vele jaren hun taak neerleggen. Jammer, maar een begrijpelijke keuze.

In de vergadering kregen we een enthousiaste presentatie van Arjan Meegdes, die op zich heeft genomen om de huidige toernooi-commissie nieuw leven in te blazen. Een mooi verhaal waar we in de komende ALV u meer over kunnen informeren.

Uiteraard hebben we stilgestaan bij het overlijden van Helen Joyce: erelid van KLTV en ex-voorzitter van onze vereniging. Om KLTV op de kaart te zetten binnen Krommenie gaan zijn we present op Boulevaart, het jaarlijkse terugkerende event van Krommenie.. Tijdens de vergadering is doorgesproken wie vanuit KLTV daar aanwezig zullen zijn. Ik heb tijdens de vergadering een terugkoppeling gegeven van het gesprek met wethouder Jeroen Olthof. Onderwerp van het gesprek met hem waren de huidige parkeerplaatsen van KLTV en onze zorg dat het nieuwe zwembad hier voor veel overlast gaat zorgen. Vooralsnog is er nog geen oplossingsrichting besproken, maar we staan op zijn lijstje om verder dit jaar nogmaals in gesprek met hem te gaan. Tevens leverde dit bezoek een verrassing op voor onze onderhoudsploeg! Wat dat is, dat vertel ik u een volgende keer!

Verder hebben we stilgestaan bij het vertrek na 1 jaar van de hoofdsponsor van het Lobbietoernooi. We zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, dus als iemand nog een  tip heeft dan houden wij ons aanbevolen! Uiteraard is het onderwerp van de minibanen ook nog besproken. We zijn druk in gesprek met de aanneemmaatschappij om voor de start van de competitie deze gereed te hebben. Het wordt een uitdaging, maar we gaan ervoor!

Gerard, 22 maart 2017

Sponsoren

Carre
Kapsalon Ingrid
Auke de Boer
VGN
Groentehandel Johan
Piet Kerssens
Smit sport trofeeen
Gerard Klitsie

Realisatie: verenigingenweb